З А П О В Е Д  № Т-271

 

гр.Хасково 04.09.2017 год.

 

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №497 /04.08.2017 год. на Общински съвет Хасково

 

ОБЯВЯВАМ:

 

            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години :

 

Офис с площ 20.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Орфей“, базар „Веспрем“, гр.Хасково;  месечен наем – 40,00 лв. без ДДС,

 

Дати за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на Община Хасково.

Депозит в размер на 240,00  се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 20.09.2017 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изискуемите документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга,

предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.09.2017 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Хасково, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината..

 

Велин Балкански

Зам.-кмет на Община Хасково,

Съгласно Заповед№810/22.06.2017 г.

На кмета на Община Хасково