На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 94K-1825-2/11.08.2017г. е издадена Заповед № 1205/30.08.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.745.108, кв. 669, ж.р. „Хисаря“, гр. Хасково.

С плана за застрояване за поземлен имот № 77195.745.108, кв. 669, ж.р. „Хисаря“, гр. Хасково да се предвиди ниско свободно застрояване – за жилищни нужди.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.