Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:

- Надежда Ангелова Апостолова – с неизвестен административен адрес;

че със Заповед № 840/28.06.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл.№9, кв.1, с. Козлец, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание §4, ал.9, Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г., заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.