О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността “началник отдел” на отдел “Правно-нормативно обслужване”, Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър

2. Специалност, по която е придобито образованието: право

3. Години професионален опит: 4 години

4. Минимален ранг: III младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 7, ръководно ниво 7Б

5. Минимален размер на основната работна заплата: 460 лв.

6. Брой работни места, за които е обявен конкурса:едно

7. Начин на провеждане на конкурса:

   -решаване на тест

   - интервю

8. Документи за кандидатстване:

  - Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към него;

  - Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

  - Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и правоспособност

  - Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

9. Място и срок на подаване на документи:

  - документи се подават в стая № 309 при гл. експерт “Човешки ресурси” в Община Хасково

  - срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса

10. Кратко описание на длъжността:

  - Организира, координира и контролира подпомагането на Кмета на община Хасково и директора на дирекция „АПНО” при подготовката за издаване на заповеди, инструкции и други административни актове.

Участва в:

*Съгласуването на вътрешните актове, касаещи пряко дейността на Община Хасково;

*Разработването и съгласуването на проектите за нормативни, административни и други актове, касаещи пряко дейността на Община Хасково

- Организира, координира и контролира административно-техническата и юридическата подготовка на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

- Дава становища за работата на комисиите по разглеждане, оценка и класиране на участници/кандидати в процедури за възлагане на обществени поръчки;

- Контролира изготвяне на становища по жалби на граждани, по отношение на текущата дейност на Община Хасково.

- След възлагане от Кмета на община Хасково и директора на дирекция „АПНО”: Организира, координира и контролира изготвянето на становища по законосъобразността на съставените от съответните контролни органи актове за установяване на административни нарушения, уведомяване на актосъставителите за допуснати неточности или нарушения;

- Организира, координира и контролира изготвянето но писмени юридически консултации за служителите, заемащи ръководни длъжности.

Носи отговорност за:

*Контрол по своевременното подготвяне и издаване на административни и други актове;

*Контрол по конкретното и своевременно осъществяване на процесуалното представителство на Община Хасково.

- Организира, координира и контролира осъществяване на процесуално представителство на Община Хасково, изготвяне на искови молби, жалби, становища до съда по жалби срещу индивидуални административни актове.

-Контролира, съвместно с директора на дирекция „АПНО” законосъобразността и спазването на всички вътрешни заповеди, разпореждания, указания, правилници, инструкции и др.

11. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и другите съобщения във връзка с конкурса:

- Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения.

 

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково


Документи за кандидатстване по образец : в прикачените файлове.