Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Гюлмез Хабил Назим – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ж.к.“Орфей“№1 А, вх.А, ет.6, ап.47, като собственик на поземлен имот №77195.708.361, ж.р. “Орфей“, гр. Хасково;

- Георги Димитров Бодуров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.“ Г.С.Раковски“№30, вх.А, ет.6, ап.47, като собственик на поземлен имот №77195.708.462, ж.р. “Орфей“, гр. Хасково;

 

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.708.362, кв. 916, ж.р. „Орфей“,  гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.