Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- „Марива 75“ ЕООД – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул.“Граф Игнатиев“№15, като собственик на поземлен имот №77195.333.66, м. „Бюкя“, гр. Хасково;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 77195.333.70, ПИ 77195.333.64, ПИ 77195.333.53, ПИ 77195.732.123 и ПИ 77195.732.124, м. „Бюкя“ по КК на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.