На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинa Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 Б-1230-4/06.06.2017г. е издаденo Решение №479/30.06.2017г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на Подобрен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.113.461, м.“Карамутли“, землище на гр.Хасково с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „ жилищно нужди“.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.