На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинa Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 94 С-4803-1/23.05.2017г. е издаденo Решение №480/30.06.2017г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на Подобрен устройствен план – план за застрояване на имот 121008, м.“Над село“, землище на с. Стамболийски за ниско жилищно свободно застрояване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.