О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Общинска данъчна Дирекция” в  Дирекция “Общинска данъчна Дирекция” в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  магистър

2. Професионална област, по която е придобито образованието:  „Социални, стопански и правни науки“

3. Години професионален опит:  4 години или придобит минимален ранг: минимален ранг:  III младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 6, ръководно  ниво 6Б

4. Минимален размер на основната работна заплата: 460-1550 лева

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

6. Начин на провеждане на конкурса:

    - решаване на тест

    - интервю

7. Документи за кандидатстване:

-Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

-Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. специалист “ Човешки ресурси” в Община Хасково

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

9.Кратко описание на длъжността:

-Осъществява ръководството и контрола на дейността на Дирекцията.

-Отговаря за организирането и успешното провеждане на годишните кампании.

-Налага административни наказания, издава предвидените в ЗМДТ НП.

-Анализира проблемите, свързани с дейността на Дирекцията, както и проблемите поставени от началниците на отдели и прави мотивирани предложения пред Кмета на Общината,

-Уведомява Кмета на Общината за възникнали проблеми.

-Определя необходимостта от допълнителни обучения,

-Осъществява необходимия служебен контакт в рамките на делегираните правомощия с други институции.

-Изпълнява и други задачи възложени от висшестоящ орган.

10.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

            - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения.

 

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково


Документи за кандидатстване по образец : в прикачените файлове.