О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел “ГРАОН” в Дирекция “Хуманитарни дейности и обслужване на населението” в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  бакалавър

2. Професионална област, по която е придобито образованието -  социални, стопански и правни науки

3. Години професионален опит: 4 години или придобит минимален ранг: минимален ранг:  III младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 7, ръководно  ниво 7Б

4. Минимален размер на основната работна заплата: 460-1400 лева

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

6. Начин на провеждане на конкурса:

    - решаване на тест

    - интервю

 7. Документи за кандидатстване:

-Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

-Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. специалист “ Човешки ресурси” в Община Хасково

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

9.Кратко описание на длъжността:

Организира и ръководи дейността на дирекцията

Разпределя задачите на служителите в дирекцията, обсъжда и съгласува подготвените от тях анализи, становища и други документи.

Контролира предоставянето на услугите на гражданите в установените срокове и законосъобразността на исканията на гражданите.

Подписване на документите, заверени с правоъгълен щемпел, нужен за заверката на документа от Министерство на външните работи, отдел „Консулски отношения“ /след като бъде представен спесимен за процедурата в отдел „Консулски отношения“/.

Издава и подписва решения по чл.19а от ЗГР, подготвя решения във връзка с КМЧП, резолира документация за пресъставяне на актове за раждане от чужбина, приключва регистрите по гражданско състояние за Общината.

Проучва влиянието на различни фактори, влияещи на качеството на услугите и своевременно информира за възникналите проблеми Секретаря и Кмета на Общината.

Участва в разработването на типови бланки за предоставяне на услуги, технологичните карти на услугите и нормативната база на Общината, свързана с услугите.

Координира и участва в изготвянето на анализи, експертизи и други разработки, свързани с обслужването на гражданите, адресирани до държавните и/или други органи.

Прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на работата на дирекцията.

Участва в дейността на консултативни органи и структури на общината, НПО и международни организации по въпроси, свързани с повишаването на ефективността на предоставяните услуги.

Организира и контролира служителите в отдела.

Изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината.

10.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

            - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения.

 

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково


Документи за кандидатстване по образец : в прикачените файлове.