О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Главен счетоводител в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  бакалавър

2. Професионална област, по която е придобито образованието: “Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“, специалност „Счетоводство и контрол“ или „Финанси“

3. Години професионален опит:  3 години или придобит минимален ранг: минимален ранг:  IV младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 8, експертно ниво 4

4. Минимален размер на основната работна заплата: 460-1250 лева

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

6. Начин на провеждане на конкурса:

    - решаване на тест

    - интервю

 7. Документи за кандидатстване:

-Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

-Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. специалист “ Човешки ресурси” в Община Хасково

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

9.Кратко описание на длъжността:

Изготвя счетоводната политика на община Хасково при стриктно спазване на основните принципи на счетоводната дисциплина, финансовия контрол и счетоводното законодателство на Република България и контролира нейното спазване и прилагане.

Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ контрол за правилното оформяне на първичните и официални счетоводни документи.

Подписва заедно с ръководителя или всички документи от финансово- имуществен характер, от които произтичат права и задължения за общината.

Организира изготвянето и подписва консолидиран баланс и касов отчет, както и всички отчети и информация, които произтичат от счетоводните записвания.

Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване на всички стопански операции.

Упражнява текущ вътрешно-финансов контрол и ръководство на счетоводителите в дирекция „ФСДБ".

Осъществява периодичен контрол на счетоводителите на второстепенните разпоредители с бюджет.

Организира извършването на инвентаризация - частична или годишна, в съответствие със Закона за счетоводството и следи за вярното отразяване на резултатите от тях.

Участва в изготвянето на бюджета на община Хасково и приложенията към него съгласно изискванията на Закона за публичните финанси и указанията на МФ.

Предоставя необходимата финансово-счетоводна информация на ръководството на община Хасково.

Подписва трудови договори, договори по служебни правоотношения, допълнителни споразумения и заповеди за напускане на служителите на община Хасково.

Представлява община Хасково пред проверяващи органи по повод финансово-счетоводната организация и дейност.

Организира годишното счетоводно приключване на община Хасково.

В системата на СФуК следи за съответствие на задължението с бюджетния параграф и дали има средства по този съответния параграф.

Изпълнява задължения, възникнали от Вътрешните правили на Общинска администрация и издадените във връзка с тях заповеди на кмета на общината.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с длъжността.

Спазва установените норми на системата за финансово управление и контрол в публичния сектор.

С оглед защита правата на физическите лица при обработка на личните им данни по смисъла на ЗЗЛД, длъжностното лице се задължава да спазва изискванията на същия закон във връзка с достъпа до информация или обработка на същата, станала му известна по повод изпълнение на служебните задължения. Когато информацията съдържа данни, представляващи класифицирана информация да спазва стриктно Закона за защита на класифицирана информация.

Служителят е длъжен да не разгласява и разпространява пред трети лица служебна информация, станала му известна при/или по повод изпълнението на служебните му задължения, освен ако това е предвидено в закон.

10.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

            - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения.

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община ХасковоДокументи за кандидатстване по образец : в прикачените файлове.