О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел „Европейски и национални програми и проекти” в Дирекция “Европейски и национални програми и проекти и екология” в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  бакалавър

2. Професионална област, по която е придобито образованието -  „Социални, стопански и правни науки“, Професионално направление „Икономика“, образователно-квалификационна степен “бакалавър”;

3. Години професионален опит: 4 години или придобит минимален ранг: минимален ранг:  III младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 7, ръководно  ниво 7Б

4. Минимален размер на основната работна заплата: 460-1400 лева

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

6. Начин на провеждане на конкурса:

     - решаване на тест

     - интервю

 7. Документи за кандидатстване:

-Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

-Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. специалист “ Човешки ресурси” в Община Хасково

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

9.Кратко описание на длъжността:

Изпълнява заповедите на кмета на общината.

Организира, контролира и координира дейността на служителите от отдел “Европейски и национални програми и проекти”.

Осъществява международно сътрудничество, включително с побратимени общини и градове;

Организира и извършва цялостната дейност по изготвяне на проекти по Европейски фондове и външни инвестиции във всички сфери на стопанския и социалния живот;

Следи и анализира обявените покани за набиране на предложния по европейски и национални програми;

Организира търсенето на партньори в зависимост от изискванията на програмата за финансиране;

Осъществява контакти, предлага и организира изготвянето на проекти за участие в програми за местно икономическо и социално развитие;

Изготвя предложения до Общинския съвет за приемане на решения за участие с проекти по програми на ЕС и други международни и национални инструменти за финансиране;

Подготвя становища за подкрепа на проекти на външни организации;

Изготвя и поддържа база данни с проектите на общината;

Отговаря за процедурата по съгласуване на проектопредложенията от компетентните органи;

Отговаря за окончателното оформяне на съпътстващите документи при подаването на проектопредложенията за финансиране по различни програми и проекти;

Отговаря за цялостното окомплектоване на проектопредложенията в зависимост от изискванията на финансиращата програма;

Подготвя и участва в национални и международни прояви в страната и чужбина, свързани с подготовката и управлението на проекти на общината;

Спазва процедурите и политиките на СФУК.

Изпълнява служебните си задължения точно, добросъвестно и безпристрастно, в съответствие със законите на страната и основните принципи на законност, лоялност, отговорност, честност, професионализъм, стабилитет, политическа неутралност, йерархична подчиненост и отчетност.

Стриктно спазване на установеното работно време и използването му за изпълнение на възложените задачи.

Изпълнение на служебните си задължения при спазване на служебна тайна относно, данните и личната информация за гражданите, станали му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения.

Точното и своевременно подаване на пълна и изчерпателна информация на прекия ръководител, зам. кметове и кмет, в случай на възникнали проблеми в работата, чието решаване е извън компетенциите на служителя.

Спазване на поведение, както при изпълнение на служебните си задължения, така и в обществения живот, което не уронва престижа на администрацията и води до укрепване доверието на гражданите и обществото в държавните институции.

Проява на любезно, възпитано, коректно и колегиално отношение към своите колеги и към гражданите и представителите на държавни институции, юридически лица, неправителствени и обществени организации, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска прояви на дискриминация.

Опазване на повереното му имущество и използването му по предназначение, за изпълнение на служебните задължения, както и за своевременно уведомяване на прекия ръководител, в случай на загуба или повреждане на имуществото.

Ефективно изпълнение на поставените задачи, чрез събиране на възможно най-пълна информация, анализ на конкретния проблем и събраната в тази връзка информация, прилагане на систематичен подход, последователност и методичност, с оглед постигането на оптимален резултат, посредством предлагането на конструктивни решения.

Запознат е с определението за конфликт на интереси. Когато станат известни на служителя факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията, е длъжен да предприеме необходимите мерки за изясняване на въпроса. Не предприема каквито и да е дейности, които може да поставят собствените му интереси в конфликт с тези на община Хасково.

В изпълнение на задълженията си, противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия  в администрацията.

Изпълнява и други задачи възложени му със заповед от прекия ръководител или кмета на община Хасково.

Изпълнява задълженията на ръководител на проект «Бюджетна линия за община Хасково – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020“ BG19RFOP001-8.007:

- ръководи, координира, контролира и отчита  всички дейности по изпълнението на  проекта;

- ръководи, координира и контролира цялостната работа на екипа;

- организира и координира дейностите по изпълнение на проекта;

- организира работните срещи  на членовете на екипа;

- отчита изпълнението на дейностите по всеки етап на проекта;

- наблюдава дейностите по отношение на целите на проекта;

- съгласува доклади и отчети по проекта;

- следи за спазването на планираните срокове за изпълнение на проекта по утвърдения график и одобрява отчетите;

- следи за постигане на обща съгласуваност между отделните дейности по проекта;

- поддържа връзка с други държавни контролни органи, съобразно тяхната компетентност за съгласуване на проекти

- поддържа връзката с МРРБ;

- отговаря за цялостното управление, изпълнение и отчитане на проекта;

- отговаря за законосъобразно изпълнение на процедурите за избор на подизпълнители; 

- отговоря за своевременното предоставяне на информация , данни и становища, изискващи се в хода на реализация на проекта.

10.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

            - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения.

 

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково


Документи за кандидатстване по образец : в прикачените файлове.