О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Началник отдел “Екология” в Дирекция “Европейски и национални програми и проекти и екология” в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  бакалавър

2. Професионална област, по която е придобито образованието -  „Природни науки, математика и информатика“, Професионално направление – „Науки за земята“, Специалност – „Екология и опазване на околна среда“ или „Екология и устойчиво развитие“ или „Екология на селищните системи“, образователно-квалификационна степен “бакалавър”;

3. Години професионален опит: 4 години или придобит минимален ранг: минимален ранг:  III младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 7, ръководно  ниво 7Б

4. Минимален размер на основната работна заплата: 460-1400 лева

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

6. Начин на провеждане на конкурса:

    - решаване на тест

    - интервю

 7. Документи за кандидатстване:

-Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

-Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. специалист “ Човешки ресурси” в Община Хасково

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

9.Кратко описание на длъжността:

Планиране, организиране, контролиране и координиране на инвестиционните мероприятия на територията на община Хасково по отношение на опазване на околната среда и управление на зелената система.

определяне насоките на общинската политика по опазване на околната среда, управление на отпадъците и зелената система;

планиране необходимите мероприятия по опазване на околната среда, управление на отпадъците и зелената система на територията на общината;

запознаване с нормативите в областта на екологията и организиране подготовка на общински наредби, планове и програми

организиране на мероприятия за подобряване условията на жизнената среда и изготвяне на предложения за благоустрояване, реконструкция и основни ремонти на обекти на територията на общината;

организиране на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината;

организиране на дейностите по опазване и поддържане на растителността и екосистемите в общината;

организиране изпълнението на Програма за опазване на околната среда, Програма за управление на отпадъците, Програма за чистотата на атмосферния въздух;

планиране на конкретни мероприятия по поддържане чистотата на територията на общината, действия свързани с управлението на отпадъците на територията на общината, екомероприятията, провеждане на необходимите процедури по реда на Закона за опазване околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите, Законите за опазване на въздуха, почвите, растителността и други нормативни актове свързани с околната среда, провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки и др., за реализиране на инвестиционните намерения; организира контролиране на изпълнението на дейностите по чистотата на територията на града и селата; контрол по отношение експлоатацията на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци (РЦТНО), площадката за приемане на строителни отпадъци, нерегламентирани сметища;

контролиране изпълнението на сключени договори за строителство, благоустрояване, ремонт, услуги и доставки;

планиране и организиране на проектирането и търговете за изпълнение за благоустрояване, реконструкция и основни ремонти на обекти за озеленяване, лесоустройство, рекултивация,ерозия и други;

планиране на конкретни мероприятия по поддържане на озеленените площи в общината, залесяване, зацветяване, поддържане на лесопаркови площи, детски съоръжения, малки архитектурни елементи, изготвяне на анализи и разчети за необходимите средства за извършване на планираните мероприятия; организиране изготвянето и актуализацията на паспортизацията на озеленените площи;

координиране изготвянето на картотека на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение;

ръководи работата по подготовка на необходимата документация при кандидатстване за финансиране на екологични обекти;

реализиране на планираните задачи и програми.

10.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

            - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения.

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково


Документи за кандидатстване по образец : в прикачените файлове.