О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.23 от ЗОС

 

УВЕДОМЯВАМ

 

         1.Собствениците  на  имоти с идентификатори  №№77195.702.428; 77195.702.432; 77195.702.461 по КК на гр.Хасково за предстоящото отчуждаване на част от имотите им за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор № 77195.702.461 по действащата кадастрална карта на гр.Хасково, Община Хасково, съгласно Решение №474/30.06.2017г.  на Общински съвет -Хасково,  подробно описани  по вид,  размер,  местонахождение, размер на паричното обезщетение и собствениците в приложението.

        2.Средствата необходими за финансирането на процедурата по отчуждаването на имотите по т.1 са за сметка на Община Хасково.

         3.Заповедите за отчуждаване на собствениците ще бъдат издадени не по-рано от 1 месец от публикуването  на настоящото уведомление.

    

 

   ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

   Кмет на Община Хасково

Прикачени файлове