З  А  П  О  В  Е  Д

№ 1025            

гр. Хасково 26.07.2017г.

 

    На основание чл.21, ал.1 и чл.25 ал.2 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА  и  Решение №451/26.05.2017год. на Общински съвет – Хасково за обект “Път IV-80072“ Стойково-Любеново“, Вариант и мост км 0+000 до 0+581 землище с.Любеново, Община Хасково

 

ОТЧУЖДАВАМ

 

 

Масив,

парцел

НТП

Площ на имота

/кв.м./

Площ за отчуждаване

/кв.м./

Вид собственост

Собственик

Пазарна стойност на площта за отчуждаване

 

106006

Нива

2997

96

частна

Н-ци на Калин Митков Димитров

60,00 лева

108001

нива

1306

1306

частна

Н-ци на Петър Пенев Ганев

800,00 лева

 

       Определеното в настоящата Заповед обезщетение, ще бъде внесено от възложителя Община Хасково в търговска Банка Райфайзен банк АД, клон Хасково и ще бъде преведено от общината по посочена от правоимащите лица тяхна сметка.

       Определям 07.08.2017 година като дата, след която започва изплащането на обезщетението по сметка на правоимащите лица.

       Заповедта да се съобщи на правоимащите лица по реда на чл.61,ал.1 и ал.2 от АПК.

       Копие от Заповедта да се постави на информационното табло на Община Хасково, на кметство с.Любеново и се публикува на интернет страницата на общината.

       Настоящата заповед подлежи на обжалване  пред Административен съд Хасково в 14-дневен срок от връчването й по реда на АПК,относно размера на обезщетението. Жалбата не  спира изпълнението.

 

 

    ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

   Кмет на Община Хасково