О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността “Старши юрисконсулт” в  отдел “Правно-нормативно обслужване”, Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  магистър

2. Специалност, по която е придобито образованието:  право

3. Години професионален опит:  1 година

4. Минимален ранг:  V младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 10, експертно ниво 6

5. Минимален размер на основната работна заплата: 460-1150 лева

6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

7. Начин на провеждане на конкурса:

    - решаване на тест

    - интервю

8. Документи за кандидатстване:

- Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

- Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и правоспособност

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

9. Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. специалист “ Човешки ресурси” в Община Хасково

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

10.Кратко описание на длъжността:

-осъществяване процесуално представителство на Община Хасково, изготвя искови молби, жалби, отговори и становища до съдебните институции по жалби срещу индивидуални административни актове

-участие в разработването и съгласуването на проекти за нормативни, административни и вътрешни актове, касаещи дейността на Община Хасково

-участие в комисии по разглеждане, оценка и класиране на участници/кандидати в процедури за възлагане на обществени поръчки

-изготвяне становища за законосъобразността на съставени от съответните контролни органи актове за установяване на административни нарушения

-изготвя становища по жалби на граждани

11.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

            - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения.

 

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково


Документи за кандидатстване по образец : в прикачените файлове