О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  магистър

2. Професионална област, по която е придобито образованието:  „Социални, стопански и правни науки“

3. Години професионален опит: 4 години или придобит минимален ранг: минимален ранг: III младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 6, ръководно  ниво 6Б

4. Минимален размер на основната работна заплата: 460-1550 лева

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

6. Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест

- интервю

7. Документи за кандидатстване:

- Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

- Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8. Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. специалист “ Човешки ресурси” в Община Хасково

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

9. Кратко описание на длъжността:

    Планира, координира и контролира изпълнението на задачите, произтичащи от действащите нормативни актове, програмите за развитие на Общината, решенията на Общински съвет-Хасково

 

Разпределя задачите и дейностите между служителите в дирекцията

Координира взаимоотношенията между служителите при изпълнение на общи задачи.

Следи за законността на действията на служителите в дирекцията, внася корекции и дава окончателен вид на изготвените материали, писма и др.

Осъществява връзката на дирекцията е министерства и ведомства, другите дирекции и техните звена в Общинска администрация

Отговаря на постъпили жалби и молби от областите на дейностите, за които отговаря.

Участва в комисии определени със Заповед на Кмета на Община Хасково.

10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

 

            - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения.

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково


Документи за кандидатстване по образец : в прикачените файлове