О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Дирекция “Администрация и правно-нормативно обслужване” в Община Хасково.

1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  магистър

2. Професионална област, по която е придобито образованието:  „Социални, стопански и правни науки“

3. Години професионален опит: 4 години или придобит минимален ранг: минимален ранг:  III младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 6, ръководно  ниво 6Б

4. Минимален размер на основната работна заплата: 460-1550 лева

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

6. Начин на провеждане на конкурса:

   - решаване на тест

    - интервю

7. Документи за кандидатстване:

- Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

- Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. специалист “ Човешки ресурси” в Община Хасково

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

9. Кратко описание на длъжността:

Организира контрола и ръководи дейността на дирекция „Администрация и правно- нормативно обслужване“.

Организира административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Организира, контролира и осъществява деловодната дейност в Община Хасково и следи за спазване на сроковете по документооборота.

Организира съхраняването и предоставянето за ползване на архивните документ: създадени в Община Хасково;

Като пряк ръководител на експертите от „Човешки ресурси“, ръководи и контролира процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики на служителите в администрацията; осигурява образци на формуляри и следи за спазване на сроковете при оценяване на изпълнението на служителите в администрацията и контролира поддържането на досиетата.

Прави предложения за подпомагане на организацията за обучение на служителите с цел повишаване на квалификацията и кариерно развитие.

Оказва методическо ръководство на общинските фирми и звена, по прилагане на нормативите за заплащане на труда.

Административно и технически обезпечава дейността на дирекциите и Общинския съвет.

Извършва периодична инвентаризация на обзавеждането и техниката (компютърни конфигурации, ксерокси и др.) в сградата на Общинска администрация;

Следи и отговаря за поддържане в изправност на ВиК, електро, топло, вентилационни,

противопожарни системи и комуникации в сградите и помещенията на Община Хасково;    

Осигурява поддържането и стопанисването на сградите и помещенията в изправност. Организира и контролира процеса на снабдяване, съхранение и стопанисване на СМЦ и ДМА;

Осигурява необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване на общинската администрация;

Подпомага организационно - техническата подготовка при провеждане на избори и референдуми.

Организира и съдейства за провеждане на приемния ден на Кмета, регистрира конкретните проблеми поставени от гражданите. Приема и информира гражданите за процедурите и административно - техническите услуги в Общинска администрация и ги насочва към конкретната служба или специалист;

Контролира въвеждането и актуализирането в регистри индивидуалните административни актове на Кмета на общината.

Организира и провежда дейностите свързани с охраната на труда, съвместно със службата по трудова медицина както и провеждането на периодични медицински прегледи.

 Осъществява контрол за: общуване с медиите, кореспонденцията на кмета на общината с национални и чужди институции, подготовката на официалните

посещения на кмета на общината и общинския съвет, изготвянето на всички информационни, рекламни и протоколни материали за представяне на общината.

Ръководи осъществяването на връзките на общината със сродни общини, включително от други страни, с цел осъществяване на сътрудничество и обмяна на добри практики в областта на разработването и реализирането на проекти.

Проверява изготвената проектна документация, технически задания, и друга документация, свързана с компютъризацията. Следи за активното използване на наличната техника и мрежа - локална и Интернет. Оказва съдействие на служителите в областта на компютърните технологии;

Подпомага методически и технически дейността на кметовете на кметства и кметските наместници в областта на административното обслужване.

Осигурява чрез контрол на отдел „Правно-нормативно обслужване“ правни средства за спазването на законността и ефективното протичане на административната и стопанска дейност в Община Хасково и общинските предприятия;

Контролира осъществяването на процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции;

Спомага за законосъобразното съставяне на трудовите договори и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите и служебните правоотношения.

Организира проучването на резултатите от прилагането на нормативните актове и при необходимост правят предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане.

Спомага за оказването на правна помощ при подготовка процедури за възлагане на обществени поръчки. Контролира воденето на регистъра на обществените поръчки и отговаря за архивирането им.

Координира съставянето на констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения, както и проекти на наказателни постановления.

Осъществява прякото ръководство на служителите, отговорни за поддръжката и транспортното обслужване, включително осигуряването на необходимите материали и резервни части. Следи отчетността на изразходеното гориво и пътните листове.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи със заповед издадена от Кмета на община Хасково;

10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

            - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения.

 

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково


Документи за кандидатстване по образец : в прикачените файлове