О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността Директор на Дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет” в  Дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет” в Община Хасково.

 

1. Изисквана минимална степен за завършено образование:  магистър

2. Професионална област, по която е придобито образованието:  „Социални, стопански и правни науки“

3. Години професионален опит:  4 години или придобит минимален ранг: минимален ранг:  

    III младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 6, ръководно  ниво 6Б

4. Минимален размер на основната работна заплата: 460-1550 лева

5. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

6. Начин на провеждане на конкурса:

    - решаване на тест

     - интервю

7. Документи за кандидатстване:

- Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

- Декларация по 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл от участника в конкурсната процедура

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

8.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават в стая № 309 при гл. специалист “ Човешки ресурси” в Община Хасково

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.30 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса.

9.Кратко описание на длъжността:

- Контролира и следи за спазването на данъчното законодателство. Следи за своевременното уреждане на взаимоотношенията с държавния бюджет, осигурителните фондове и други държавни вземания.

- Следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства при спазване на приоритетните плащания, съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година и ПМС за изпълнението му.

- Ръководи своевременното уреждане на вземанията и задълженията.

- Осигурява ръководителите на другите дирекции с необходимата информация свързана пряко с дейността им.

- Изготвя докладни записки за приемане или актуализиране на бюджета на община Хасково и отчета за неговото изпълнение тримесечно и годишно в изпълнение на Закона за публичните финанси. Организира разработването на проектобюджета на Общината за бъдещ период.

- Изготвя докладни записки и необходимите документи свързани с поемане и ежегодно отчитане на общинския дълг.

- Следи за изготвяне на информация, отчети и справки за Министерството на финансите и други справки, свързани с финансово-счетоводната дейност.

- Изготвя заповеди за: определяне правомощията на второстепенните разпоредители, разпределение на работата в дирекция „Финансово- счетоводни дейности и бюджет" и частични инвентаризационни проверки.

- Следи за съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установения ред в архива.

- Предоставя необходимата информация на отдел „Правно нормативно обслужване" за завеждане на съдебни искове при наличие на липси и нередовни платци.

- Упражнява вътрешно-финансов контрол и ръководство на служителите в дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет".

- Организира изготвянето на бюджета на община Хасково и неговите приложения и следи за изпълнението му.

- Управление и вземане на инвестиционни решения, контрол по сключени договори включително и такива с ценни книжа.      

 

10.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

            - Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения.

 

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково


Документи за кандидатстване по образец : в прикачените файлове