ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ПРОЕКТ „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“

 

            На 26.04.2017 год. между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“  част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

            Стойността на проекта е 3713660,26 лева, които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

            Срока за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ е част от Инвестиционната програма и провежданата политика на Община Хасково за повишаване качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда.

Дейностите които ще се изпълняват в рамките на проекта са :

•Организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта;

•Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и провеждане на процедури за избор на изпълнител;

•Строително-монтажни  работи на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково.

•Строителен и авторски надзор на проекта. По време на изпълнение на строителните дейности ще бъде осъществяван непрекъснат строителен и авторски надзор на обектите до получаване на Разрешение за ползване на обектите или Удостоверение за въвеждане в експлоатация;

•Публичност и комуникация по проекта с цел информиране на широката общественост за финансовия принос на ЕФРР;

 •Одит на проекта- Ще бъде извършен независим финансов одит на разходите направени от дейностите на проекта, включително и провеждането на обществените поръчки.

Целта на проекта е базирана на целите, заложени в Интегрирания план за развитие на град Хасково, а именно постигане на устойчиво интегрирано развитие на база повишаване равнището на жизнената среда и жизнения стандарт на Община Хасково и подобряване на екологичната среда.  Обектите, които са включени в проекта са следните:

Благоустрояване на междублокови пространства кв. "Бадема", между улиците „Места“, „22-ри септември“ и „Зеленика“. Предвижда се реконструкция, модернизация и преустройство на междублокови пространства около бл. 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 34 в кв. „Бадема” чрез изграждане на алейна мрежа, функционално обогатяване на парковата среда, озеленяване чрез допълване на растителността  с нови видове, както и преасфалтиране на обслужващите улици и паркинги за автомобили в района;

 Благоустрояване на междублоково пространство на бл. 30 и южно от бл. 34 в кв. „Орфей”, гр. Хасково-ще се извърши реконструкция, модернизация и преустройство на междублокови пространства около бл. 30, 34 в кв. „Орфей”. Ще се изгради алейна мрежа; площадка за игра, площадка за спорт на открито с висилка и тенис маса, както и обогатяване на парковата среда. Предвидено е и засаждане на декоративна растителност; осветление на благоустроените площи; поливна инсталация, както и рехабилитация на съществуващата площадкова водопроводна мрежа.

Благоустрояване на междублокови пространства на бл. 28, 33 и 32 в кв. „Орфей”, гр. Хасково. Предвижда се изграждане на алейна мрежа, функционално обогатяване на парковата среда и озеленяване с декоративна растителност. Ще се изграждат кътове за отдих и игрище за минифутбол. Предвидени са осветление на благоустроените площи, поливна инсталация, както и рехабилитация на съществуващата площадкова водопроводна мрежа.

            Благоустрояване на междублокови пространства между улиците „Тутракан”, „Булаир“, „Одрин” и южно от ул.”Иван Асен”, кв. 325 и кв. 326, гр. Хасково - ще се изградят паркинги, пешеходни преминавания, различни кътове за отдих с пейки, перголи и беседки. Обогатява се пространството с нови функционални зони. Детска площадка за възрастова група до три години е разположена източно от ул. “Одрин”, а площадката за фитнес на открито - върху подземният гараж в междублоковото пространство. Предвидено е ново осветление, поливна инсталация и рехабилитация на площадковата водопроводна мрежа. Ще бъде засадена и нова растителност.

Детска площадка в междублоково пространство на ул. „Атон“ “№ 6-14

В момента се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител на строителството по обекти, строителен и авторски надзор. Сключен е договор за извършване на независим финансов одит, предстои подписване на договори за строителство.

Върни се в началото на страницата