Информационен форум „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Южен Централен район”  ще се проведе на 18 юли 2017 г. от 11 часа в зала Хасково на Община Хасково. Той е организиран от  Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ) Тя обхващаща 80 предприятия за хора с увреждания от социалната икономика, съвместно с Министерство на труда и социалната политика, Община Хасково и Областна Администрация Хасково. Заместник министърът на труда и социалната политика  

 д-р Султанка Петрова вече е потвърдила участието си във форума. Очаква се да присъстват представители на местните власти от областта,граждански организации, социални партньори, социални предприятия и др.

  Участието на организациите ще спомогне за формиране на дискусия, на която участниците ще имат възможност да споделят вижданията и идеите си, като по този начин ще се откроят силните и слабите страни и ще се конкретизират насоките за действие.

Целта на форума е да се подобри видимостта на социалното предприемачество. Главен акцент в работата на форума, целящ осигуряване на информация и дискусия е изграждането на една по-интегрирана среда за създаването на работни места за хора в неравностойно положение с устойчив характер.

Ще бъдат представени предизвикателствата пред социалната икономика и добри практики на предприятия за хора с увреждания, които осигуряват устойчиви работни места на територията на Южен централен район. Тези предприятия съществуват в един уникален модел, чрез който се реализира интегрирана заетост на несубсидирани работни места.