На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 K-1418-2/29.06.2017г. е издадена Заповед №931/10.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.750.247 по КК гр. Хасково.

С плана за регулация имотът да се урегулира като УПИ XXXII в кв.1207 като регулационните линии се поставят по имотна граница и по уличната регулационна линия – от изток. Функционалното предназначение на УПИ XXXII да бъде „за жилищни нужди“.

С плана за застрояване да се предвиди ниско ( до 10/3ет.) застрояване, свободно разположено в имота.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.