Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Златка Делчева Георгиева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.“Васил Левски“№27, ет.4, ап.18, като собственик на поземлен имот №77195.730.384, ж.р.„Изгрев“, гр. Хасково;

- Христинка Тонева Кирякова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Цар Самуил“№17, ет.6, ап.16, като собственик на поземлен имот №77195.730.383, ж.р.„Изгрев“, гр. Хасково;

че със Заповед № 770/14.06.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.730.375, кв. 829, ж.р.“Изгрев“ по плана на гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.