На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Б-315-1/28.06.2017г. е издадена Заповед №923/07.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ V за производствени и складови дейности и УПИ VI за производствени и складови дейности , кв.1, с.Клокотница.

С плана за застрояване да се предвиди ниско застрояване със запазване на съществуващата сграда в УПИ VI и ново допълващо застрояване, свързано между двата имота.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.