На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Е-18-17/16.06.2017г. е издадена Заповед №924/07.07.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Оптична кабелна мрежа на гр.Хасково“ за ж.к.“Червена стена“ по ул.“Червена стена“, ж.к.“Любен Каравелов“, ж.к.“Куба“ по ул.“Св.Св.Кирил и Методий“, ж.к.“Дружба 1“, ул.“Дунав“ и ул.“Булаир“, ул.“Акация“, „Център“ и ул.“Епископ Софроний“.

Проектът да се изработи в части:

  1. Изменение подробен устройствен план – добавяне към ПУП на план-схеми за оптични кабелни мрежи по смисъла на чл.108, ал.2 от ЗУТ.
  2. Инвестиционен проект – „Оптична кабелна мрежа на гр.Хасково“.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.