На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че e изработен Проект за подробен устройствен план – план за регулация на квартал „Хисаря“ южно от  ул. "Чучулига“, ул. „Персенк“, ул. „Белоградчик“, гр. Хасково.

Проекта обхваща територията на кв. „Хисаря“, за която не е приложен плана за регулация, а именно южно от ул. „Енисей“, западно от ул. „Чучулига“, ул. „Амазонка“, ул. „Персенк“, южно от ул. „Белоградчик, западно от           бул. „Освобождение“, северно от кв. 1196, кв. 1195, кв. 1177 по плана за регулация на ж.р. „Каменец“ до дерето между ж.р. „Каменец“ и кв. „Хисаря“.

Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18  и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.

Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник  бр. 56/11.07.2017 г.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявлението в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Върни се в началото на страницата