На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Е-57-2/22.03.2017г. е издадена Заповед №857/03.07.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №77195.737.315 е урегулиран като УПИ I за производствени нужди в кв.90б, гр.Хасково.

С плана за застрояване да се определи свободно ниско застрояване, съответстващо на функционално предназначението на имота „за производствени нужди“ и запазване на съществуващата сграда.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.