На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с  чл. 217, ал.5 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Заповед № 890 от 06.07.2017 г., на Кмета на Община Хасково

 

 

                                           ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

За “Директор” на Общински детски градини  на територията на община Хасково, както следва:

 

1.   Детска градина № 21 „Вихрогонче”- община Хасково;

2.   Детска градина по изкуства (ДГИ)  – гр. Хасково.

 

 

I. Кратко описание на длъжността:

 

Директорът ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно - управленска и финансова дейност в институцията.

 

ІІ. Изисквания към кандидатите:

 

1. Кандидатите да са български граждани;

2 .Да отговарят на  изискванията на чл. 215, ал.1 от ЗПУО: да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление,независимо от реабилитацията; да не са лишени от правото да упражняват професията си; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата,определени с наредба,издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от КТ, освен ако наказанието не е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

4. Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна степен “магистър” със специалност от професионално направление “Предучилищна педагогика“ и  с професионална квалификация „детски учител”.

5. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж, съгласно чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и по смисъла на чл.19,ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите.

6. За предимство ще се счита, наличието на професионална квалификационна степен (ПКС)

7. Да имат компютърна грамотност.

 

 ІII. Необходими документи:

 1. Заявление до кмета на общината за участие в конкурса.
 2. Документ за самоличност (копие).
 3. Професионална  автобиография (CV).
 4. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация (копие).
 5. Документ за професионално-квалификационни степени (ПКС), ако кандидатът притежава такива (копие).
 6. Копие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващи продължителността на учителския стаж.
 7. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност).
 8. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за длъжността  „Директор” на ДГ.
 9. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
 10. Други документи посочени в обявата.

 

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „Директор“ в повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделно заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка общинска детска градина, за която кандидатстват и към кое заявление е прикрепен комплекта от документи.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Подаването на документи става  лично или чрез упълномощено лице.
 2. Конкурсната комисия проверява изискуемите документи и съответствието им с изискванията към кандидатите.
 3. До участие в конкурса, се допускат само лица, представили всички необходими       документи.
 4. Конкурсът ще се проведе на три етапа:
 • Допускане до конкурс по документи.
 • Писмен изпит -решаване на тест (30 броя изпитни въпроси).
 • Провеждане на интервю - събеседване.

5. Допуснатите до следващ етап ще бъдат уведомени писмено  за датата, мястото и часа на провеждане.

 

 

V. Място и срок за подаване на документи:    

  

1. Документите се подават в Община Хасково, пл. “Общински” № 1  в стая № 309, при главен експерт „Човешки ресурси” или в стая № 318 директор дирекция АПОН в едномесечен срок, който тече от следващия ден от публикуване на обявата за конкурса,всеки работен ден от 8:30 часа до 17:30 часа. При подаване на документите да се представят оригиналите за сведение.

2. Копията от документите, удостоверяващи трудовият стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници и оформени до датата на подаване на документите.

3. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в стая № 309 или в стая № 318 в Община Хасково.

4. Списъците на допуснатите на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на община Хасково, на информационното табло, както и на електронната страница на  Община Хасково с адрес: www.haskovo.bg

5. Обявата за конкурса да се публикува в местения печат и на електронната страница на Община Хасково - www.haskovo.bg

 

За информация: тел. 038/ 603 321  - главен експерт „Човешки ресурси“ при Община Хасково,  

тел. 038/ 603 490 – директор дирекция ХДОН или тел.: 038/603 461 - началник отдел ОКМДС. 

 

Заявления за кандидатстване - в прикачените файлове.