Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“,

 

ОБЯВЯВА

подбор за набиране на специалисти

в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“,

за длъжността  „помощник възпитател“

 

 

І. Длъжности свързани с предоставянето на услугите в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“

 

 1. „Помощник възпитател“ в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“.

Описание на длъжността – Установяване на първоначален контакт с родителите и децата от целевата група. Подпомагане работата на педагога при организирането и осъществяването на дейностите в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“, както и при реализация на дейности по отношение на връзката „специалист-семейство“. Работа с родителите по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в услугата.; Придружаване на децата до училище.

 

Изисквания  за заемане на длъжността

 • да имат завършено средно образование;
 • професионален опит  за заемане на длъжността- не се изисква;
 • да познават местните уязвими общности в община Хасково, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
 • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

 

Специфични изисквания  - Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.

 

Място на работа – ОУ „Н.Й. Вапцаров“, гр.Хасково и НУ „Г.С.Раковски“, гр.Хасково.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 68, ал.1, т.1 от КТ за срок от 01.07.2017 г. до 31.08.2017 г. - 240 часа.

 

 

 

Документи за кандидатстване:

 • Заявление – по образец /Приложение 1/;
 • Автобиография – по образец /Приложение 2/;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен от правото да заема длъжността за която кандидатства /Приложение 3/;
 • Приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./

 

Начин на провеждане на подбора

1.Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

2.Втори етап – интервю  с допуснатите кандидати.

 

Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават лично на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9,00 . до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа.

 

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.

           

Краен срок за приемане на документите:  до 17.00 часа на 29.06.2017 г.

 

За контакти: телефон 038/603 324 и 038/603 396

 

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервю ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg