КЛАСИРАНЕ на кандидатите  за заемане на длъжността „педагог“ в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване  на училищната готовност на децата за равен старт в училище“
по проект  BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл.