СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

за заемане на длъжността „педагог“ в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл.

Прикачени файлове