О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от ЗОС

 

УВЕДОМЯВАМ

 

         1.Всички собственици на имоти намиращи се в землището на с.Любеново, Община Хасково, Област Хасково за предстоящото отчуждаване  на имотите им за общински нужди за изграждане на обект “Път IV-80072“ Стойково-Любеново“, Вариант и мост км 0+000 до 0+581 землище с.Любеново, Община Хасково“, съгласно Решение №451/26.05.2017г. на Общински съвет -Хасково, подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собствениците в приложението.

        2.Средствата необходими за финансирането на процедурата по отчуждаването на имотите по т.1 са за сметка на Община Хасково.

         3.Заповедите за отчуждаване на собствениците ще бъдат издадени не по-рано от 1 месец от публикуването  на настоящото уведомление.

    

 

   ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

   Кмет на Община Хасково

Прикачени файлове