На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94 С-4802-1/18.05.2017г. е издадена Заповед №763/13.06.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.113.110, кв.1005, ж.р.“ Кенана“ по КК на гр.Хасково.

С плана за застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.113.110, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково да се предвиди ниско свободно застрояване, съобразено със сервитута на минаващия през имота електропровод 20kV.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.