На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№94A-250-1/03.05.2017г. е издадена Заповед №765/13.06.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 77195.429.84 по КК на гр.Хасково“.

Проектът да се изработи в части:

  1. Подробен устройствен план – специализирана план-схема за водоснабдяване за строеж: „Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 77195.429.84 по КК на гр.Хасково“.
  2. Инвестиционен проект – „Изграждане на водопровод за захранване на                  ПИ 77195.429.84 по КК на гр.Хасково“.

    Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.