На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№53 Д-676-3/23.05.2017г. е издадена Заповед №766/13.06.2017г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Сграда със смесено предназначение – цех за производство на мебели, офиси, магазини и жилище“ в поземлен имот №77195.743.424, кв.1209, ж.р.“Каменец“ по КК на гр.Хасково.

Проектът да се изработи в части:

  1. Подробен устройствен план – план за регулация за поземлен имот №77195.743.424, кв.1209, ж.р.“Каменец“, гр. Хасково.

    С плана за регулация поземлен имот №77195.743.424, кв.1209, ж.р.“Каменец“,     гр. Хасково се урегулира в УПИ XX, като вътрешнорегулационните граници се поставят в съответствие с имотните граници на имота. Предназначението на         УПИ ХХ в кв.1209, гр. Хасково е за „смесено предназначение – за производствени и складови дейности и жилищни нужди“.

  2. Инвестиционен проект – да се изработи в необходимия обхват за строеж: „Сграда със смесено предназначение – цех за производство на мебели, офиси, магазини и жилище“.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване