Комисия от Oбщина Хасково с председател заместник кмета Евгени Консулов   отвори ценовите оферти на 8 фирми участващи в обявена обществена поръчка за ремонта на две сгради на ПГДС „Цар Иван Асен II“. При максимално допустима цена според условията на поръчката от 1 110 012,20 лв.   най-ниската предложена цена от фирмите е  776 720,66 лв.

В приложената таблица можете да видите имената на фирмите и предложените от тях ценови оферти:

 

Участник:

Предложена цена в лв. без ДДС

1.

Консорциум „ТИ ВИ БИ-АВАНГАРД“ ДЗЗД

986 745,69

2.

„ЕКОСИСТ“ ЕООД

1 061 695,95

3.

„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ХАСКОВО“ АД

866 730,35

4.

Консорциум „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ХАСКОВО-2017“

835 884,06

5.

„ВиК - Бунар“ ЕООД

960 857,16

6.

ДЗЗД „СМОЛЯН Е.К.“

890 213,32

7.

„МОНОЛИТ“ АД

1 008 103,46

8.

ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК“

776 720,66

 

След като разгледа офертите на фиримте комисията ги класира в следния ред:

 

Първо място -  ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК“

Второ място - Консорциум „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ХАСКОВО-2017“

Трето място - „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ХАСКОВО“ АД

Четвърто място -  ДЗЗД „СМОЛЯН Е.К.“

Пето място - „ВиК - Бунар“ ЕООД

Шесто място - Консорциум „ТИ ВИ БИ-АВАНГАРД“ ДЗЗД

Седмо място - „МОНОЛИТ“ АД

Осмо място - ЕКОСИСТ“ ЕООД

 

Още една фирма е подала докумети за участие в търга, това е Консорциум „ЮРОТОКТЕРМ“.  Комисията  не я допусна до фаза“ отваряне на ценови оферти“ заради непредставени изискуеми по условията на търга документи.

Средствата за ремонта са осигурени по проект по ОП „Региони в растеж“. С тези средства ще се ремонтират работилницата по дървообработване, намираща се на ул „Ст. Стамболов“ № 2 и Корпус 2 - общежитието на гимназията, намиращо се на ул. „Пловдивска" № 37. 
Срокът за изпълнение на поръчката е 360 дни.

Целта на ремонта е да се осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност. Посредством инвестиране в образователната инфраструктура се очаква да бъде намален процента на учениците, преждевременно напусналите сферата на образованието, и да допринесе за тяхната професионална реализация. 
Освен, че ще бъдат топлоизолирани двете сгради на гимназията, те ще бъдат и газифицирани. Предвидена е смяна на дограма, реконструкция на осветителна и електрическа инсталация, топлинна изолация на покрива и пода, ще бъде реконструирана и котелната инсталация, като се смени горивната база. 
Сградата на работилницата е с каратаван, той ще бъде сменен с нова стоманенобетонна конструкция и покрив с керемиди, ще се укрепят съществуващите зидове. Предвидена е реконструкция на всички инсталации.