Предвижда се изграждане на тръбен кладенец  в поземлен имот с ИД 77195. 723. 3 по кадастралната карта на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково. Тръбният кладенец ще обслужва нуждите от вода за оросяване на тенис кортове намиращи се в имот с ИД 77195.714.165 по кадастралната карта на гр.Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково.