З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ Т - 148

гр. Хасково 30.05.2017 г.

 

 

На основание чл. 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 3, чл. 79 и чл. 80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково.

 

О Б Я В Я ВА М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 години на земеделски земи. Същите недвижими имоти – земеделски земи - пасища, пасища-мери, пасища с храсти и ливади са в землищата на гр.Хасково, с.Александрово, с.Брягово, с.Войводово, с.Въгларово, с.Горно Войводино, с.Гарваново, с.Големанци, с.Гълъбец, с.Долно Войводино, с.Динево, с.Елена, с.Зорница, с.Клокотница, с.Книжовник, с.Козлец, с.Конуш, с.Корен, с.Криво поле, с.Любеново, с.Малево, с.Манастир, с.Мандра, с.Маслиново, с.Николово, с.Нова Надежда, с.Орлово, с.Подкрепа, с.Родопи, с.Стамболийски, с.Стойково, с.Текето, с.Тракиец, с.Узунджово, с.Широка поляна , всички те на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

 

Определям начална годишна наемна цена за всеки имот, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

 

        Участници в търга могат да бъдат собственици на пасищни селскостопански животни, и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

 

Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявения годишен наем от Приложение №1, по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково и такса за участие и  за закупуване на тръжна документация в размер на 10.00 лв. за имоти до 5.000 дка, за имоти над 5.001 дка - 20.00 лв. в касовия салон на Община Хасково.

Тръжна документация се получава от стая 419 на Общинска администрация – Дирекция „ИСДУОС”, след представено платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.

 

Заедно с настоящата Заповед утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

 

Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга, землището, в което е имота, за който се участва и позицията, за която се участва съгласно Приложение № 1 до 12,00 часа на 14.06.2017 година.

 

 За всяка отделна позиция (за всеки имот) от Приложение № 1 се участва с отделна тръжна документация, след получаване на входящ номер от деловодството на Община Хасково.

 

 Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 14.06.2017 година от 14,00 часа в заседателната зала на II-рия етаж в Община Хасково.

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково

Прикачени файлове