З  А  П  О  В  Е  Д

№ T-67

гр. Хасково 25.05.2017г.

 

На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково и Решение № 418/28.04.2017г. на Общински съвет – Хасково

 

О Б Я В Я ВА М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 4 /четири/ броя търговски обекта с №№ 1, 2, 3 и 4 в ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр. Хасково /бул. „Васил Левски“/. Всички обекти са с височина до 4,5м. Застроената площ и началната тръжна цена за обектите са както следва:

 

  • Обект №1 – ЗП 83 кв.м. - начална тръжна цена 7400 лв. без ДДС;
  • Обект №2 – ЗП 72 кв.м. - началната тръжна цена 6400 лв. без ДДС;
  • Обект №3 – ЗП 81 кв.м. - началната тръжна цена 7200 лв. без ДДС;
  • Обект №4 – ЗП 80 кв.м. - началната тръжна цена 7000 лв. без ДДС.

 

Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.            

Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

Тръжна документация се получава от стая №419, след предварително заплатена такса.

За всеки обект се закупува отделна тръжна документация.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в Д-я „ИСДУОС“.

Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 13.06.201 .

Пликовете с наддавателните /ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 13.06.2017г.  от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга заплаща:

- достигната на търга цена на ОПС в полза на Община Хасково;

- 3 % режийни разноски, съгласно чл.46, ал.2 от НУРОС на Общински съвет - Хасково, в полза на Община Хасково;

- 2,6 % данък придобиване, съгласно чл.6, ал.2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково;

- 20 % ДДС върху стойността на режийните разноски, данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно ЗДДС и ППЗДДС, в полза на Община Хасково.

 

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ 

Кмет на  Община Хасково