З А П О В Е Д  № Т-66

 

гр.Хасково 23.05.2017 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 411 /28.04.2017 г.на Общински съвет -  Хасково

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост за срок от 10 / десет / години:

 1.  Помещение от сграда кметство с.Гарваново с площ 9,00 кв.м.; месечен наем 8,10 лв. – за пощенски клон.
 2. Помещение от сграда кметство с.Малево с площ 20,00 кв.м.; месечен наем 18,00 лв. – за пощенски клон. 
 3. Помещение от сграда кметство с. Долно Големанци с площ 8,00 кв.м.; месечен наем 5,60 лв. – за пощенски клон.  
 4. Помещение от сграда кметство с.Въгларово с площ 13,50 кв.м.; месечен наем 12,20 лв. – за пощенски клон.  
 5. Помещение от сграда кметство кв. „Болярово с площ 20,00 кв.м.; месечен наем 20,00 лв. – за пощенски клон.
 6. Помещение от сграда кметство с.Брягово с площ 20,00 кв.м.; месечен наем 14,00 лв. – за пощенски клон. 
 7. Помещение от сграда кметство с.Стамболийски с площ 15,00 кв.м.; месечен наем 13,50 лв. – за пощенски клон. 
 8. Помещение от сграда кметство с.Орлово с площ 24,00 кв.м.; месечен наем 21,60 лв. – за пощенски клон.
 9. Помещение от сграда кметство с.Мандра с площ 9,00 кв.м.; месечен наем 6,30 лв. – за пощенски клон.
 10. Помещение от сграда кметство с.Тракиец с площ 15,00 кв.м.; месечен наем 10,50 лв. – за пощенски клон.

 

Дати за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на Община Хасково.

Депозит  се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково както следва:

 1. Помещение от сграда кметство с.Гарваново с площ 9,00 кв.м.; депозит в размер на 48,00 лв.
 2. Помещение от сграда кметство с.Малево с площ 20,00 кв.м.; депозит в размер на 108,00 лв.
 3. Помещение от сграда кметство с. Долно Големанци с площ 8,00 кв.м.; депозит в размер на 33,00 лв.
 4. Помещение от сграда кметство с.Въгларово с площ 13,50 кв.м.; депозит в размер на 73,00,00 лв.
 5. Помещение от сграда кметство кв. „Болярово с площ 20,00 кв.м.; депозит в размер на 120,00 лв.
 6. Помещение от сграда кметство с.Брягово с площ 20,00 кв.м.; депозит в размер на 84,00 лв.
 7. Помещение от сграда кметство с.Стамболийски с площ 15,00 кв.м.; депозит в размер на 90,00 лв.
 8. Помещение от сграда кметство с.Орлово с площ 24,00 кв.м.; депозит в размер на 129,00 лв.
 9. Помещение от сграда кметство с.Мандра с площ 9,00 кв.м.; депозит в размер на 38,00 лв.
 10. Помещение от сграда кметство с.Тракиец с площ 15,00 кв.м.; депозит в размер на 90,00 лв.

 

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 13.06.2017 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изискуемите документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата наемна цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 13.06.2017 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Хасково, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината.

 

 

 

Добри Беливанов

Кмет на Община Хасково