З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ Т - 64

гр. Хасково 19.05.2017 г.

 

 

На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково

 

О Б Я В Я ВА М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години или до продажбата на някой от имотите. Същите недвижими имоти – земеделски земи – ниви са в землището на с.Нова надежда, с.Орлово, с.Стамболийски, с.Тракиец, с.Текето, с.Узунджово, с.Широка поляна, всички те на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

 

Определям начална годишна наемна цена за всеки имот, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

 

        Участници в търга могат да бъдат местни физически и юридически лица и чуждестранни юридически лица, осъществяващи производствена, стопанска или търговска дейност в страната въз основа на вписването им като търговци в съответните регистри, както и на земеделски производители, регистрирани по съответния ред в Областна дирекция „Земеделие“ Хасково.

 

Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявения годишен наем от Приложение №1, по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково и такса за участие и  за закупуване на тръжна документация в размер на 10.00 лв. за имоти до 5.000 дка, за имоти над 5.001 дка - 20.00 лв. в касовия салон на Община Хасково.

Тръжна документация се получава от стая 419 на Общинска администрация – Дирекция „ИСДУОС”, след представено платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.

 

Заедно с настоящата Заповед утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

 

Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга, землището, в което е имота, за който се участва и позицията, за която се участва съгласно Приложение № 1 до 12,00 часа на 07.06.2017 година.

 

 За всяка отделна позиция (за всеки имот) от Приложение № 1 се участва с отделна тръжна документация.

 

 Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 07.06.2017 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

 

 

 

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ

Кмет на Община Хасково

Прикачени файлове