Община Хасково на основание чл. 150, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Рамис Рамадан Мустафа - с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Сърница;

- Христон Димов Христонов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Гургулят“№6;

- Васил Тодоров Кехайов - с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. „Йорданка Николова“№1, ет.2, ап.8;

- Малина Василева Атанасова - с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. „Георги Бенковски“№6, ет.3, ап.9;

- Димитрия Петрова Петрова - с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 4“№474, вх.2, ап.52;

- Славка Илиева Бонева - с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Петко Войвода“№16, ап.32;

- Марина Илиева Матева - с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Петко Войвода“№10, ап.18;

 

- проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №026027, м.“Сая Алта“,  землище на с. Въгларово одобрен със Заповед               № 133/27.01.2017г. ,

- инвестиционен проект за строеж “Оранжериен комплекс” намиращ се в поземлен имот №026027, м.“Сая Алта“,  за който е издадено Разрешение за строеж № 31/27.01.2017г. 

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.