О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

          Община Хасково, пл.“Общински“ № 1, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЧР-54/18.05.2017г.  на Кмета на Община Хасково

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

Конкурс за длъжността „Секретар“ на община Хасково

1.Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- образование: висше, магистър;

- професионален опит: 5 години в областта на публичната администрация, или придобит II младши ранг.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

            - управленчески опит – минимум 5 години, предимство при равни резултати на кандидатите;

            - познания и компетентност в областта на местното самоуправление и местната администрация;

        3. Начинът за провеждане на конкурса:

            - решаване на тест;

            - интервю;

            4.Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

            - заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (  НПКДС );

            - декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

            -копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг ( копия от трудова книжка и/или служебна книжка );

            - документ за самоличност – необходим само за идентификация;

            5.Документите следва да бъдат представи лично или чрез пълномощник   (нотариално заверено пълномощно ) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Община Хасково,  стая № 309 при Гл.експерт „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

            Краен срок за подаване на документи – 10 дни от датата на публикуване на обявлението в местен вестник и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

             Начална дата за подаване на документи:  19.05.2017 г.

             Крайна дата за подаване на документи:    29.05.2017 г.

            6. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото във фоайето на сградата на общинска администрация – гр.Хасково, пл.“Общински“ №1, както и на Интернет страницата на общината.

            7. Описание на длъжността: контролира организацията по дейността на общинска администрация; условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им; ръководи разработването на вътрешни нормативни актове за дейността на администрацията и прави предложения за утвърждаването им; контролира спазването на срокове при осъществяване на административното обслужване на физически и юридически лица; осъществява контрол върху документооборота и съхраняването на документите в администрацията и общинския архив; осъществява организационна връзка между кмета и административните звена, както и между отделните звена; контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител и други нормативни актове отнасящи се за дейността на общината; организира местни референдуми и избори; контролира организацията и изпълнението на атестирането на служителите; изпълнява и други функции, възложени от кмета на общината, възложени със закон или друг нормативен акт.

            8. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 600 до 2100 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

            Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се вземат от Гл. експерт „Човешки ресурси“, стая  № 309  или да  изтеглят от сайта на Община - Хасково