„Реконструкция на бензиностанция с търговски комплекс, автомобилна газоснабдителна станция (АГСС) и паркинг в УПИ II-384, кв.707, П.И. 77195.741.384 по КККР на град Хасково, бул. ”Освобождение”