На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 В-2817-2/13.04.2017г. е издадена Заповед №505/03.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.743.174 по КК на гр.Хасково и изменение на плана за улична регулация между о.т.248 – о.т.249 в участъка пред имота.

С плана за регулация имотът да се урегулира като УПИ II в кв.1214 като регулационните линии се поставят по имотна граница от юг, изток и север, и по уличната регулационна линия – от запад. При урегулиране на имота по южната имотна граница се променя и уличната регулация в участъка пред имота, между о.т.248 – о.т.249. Функционалното предназначение на УПИ II да бъде „жилищни нужди“.

С плана за застрояване да бъде ниско (до 10м/3ет.),  свободно разположение в имота.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.