На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх..№ 94 М-4539-1/03.04.2017г. е издадена Заповед №508/03.05.2017г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.705.459, кв.1337, ж.р.“Куба“, гр.Хасково. Проектът да се изработи в части:

1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.705.459, кв.1337, ж.р.“Куба“, гр.Хасково. С плана за регулация поземлен имот №77195.705.459 по КК на гр.Хасково се урегулира в УПИ V, като вътрешнорегулационните граници се поставят в съответствие с имотните граници на имота. Предназначението на  УПИ V от кв.1337, ж.р.“Куба“, гр.Хасково е „за жилищни нужди“.

С плана за застрояване да се предвиди свободно, ниско жилищно застрояване.

2. Инвестиционен проект, който да се изработи в посочения по-горе обхват.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.