Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Златка Делчева Георгиева – с последен известен административен адрес:       гр. Хасково, бул.“Васил Левски“№27, ет.4, ап.18;

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор №77195.730.375, кв. 829, ж.р.“Изгрев“ по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.