Община Хасково на основание чл. 61, ал.3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:

 

- собственик на УПИ III278 - с неизвестен административен адрес;

 

че със Заповед № 428/10.04.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастрален план за имот пл.№287, кв.59, с. Тракиец, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание §4, ал.9, Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.