Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Расим Осман Бекир – с последен известен административен адрес: мах. „Бодровци“ № 16, с. Минзухар, общ.Черноочене;

- Любомир Иванов Митев – с последен известен административен адрес: ул. „Ангел Кънчев“ № 24, гр. Хасково;

- Златка Иванова Димитрова – с последен известен административен адрес: ул. „Ангел Кънчев“ № 24, гр. Хасково.

 

че със Заповед № 165/07.02.2017г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на УПИ X и УПИ XI, кв. 428 по плана на гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.