Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,     обявява,    че   е    издадено  разрешение  за  строеж     № 56/01.03.2017 г. на  ЮРИЙ НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ, за строеж: „Търговски обект № 4 /сграда за обществено обслужване с магазини, офиси и жилища/“ находящ се в ПИ 77195.710.61 по КК на гр.Хасково, УПИ ІХ, кв.642, ж.р.Орфей, гр.Хасково.

         Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.